Thông tin truyện

Đến Muộn - Hải Đích Cáp Tử

Đến Muộn - Hải Đích Cáp Tử
 Tác giả: Hải Đích Cáp Tử
 Thể loại: Đô Thị, Đoản Văn, Ngược

 Tình trạng:

Hoàn thành 11 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Lúc họp lớp với bạn học cũ, bạn trai cười, gắp nấm vào chén tôi.

“Hàm Ấu, nấm mà em gọi…” Hắn bỏ dở giữa chừng.

Tôi không có gọi món nấm.

Tên tôi không phải là Hàm Ấu.

Hàm Ấu là tên bạn gái cũ của hắn.